Verificador de documents

Mitjançant el servei de verificació de documents, podeu comprovar l’autenticitat i la validesa d’un document electrònic emès per la UOC a partir del codi segur de verificació (CSV), que apareix al marge inferior del document que voleu validar.

Més informació

El codi segur de verificació de documents (CSV) consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen de manera única qualsevol dels documents electrònics que emet la Universitat.

Aquest codi consta imprès a la primera pàgina de cada document i possibilita l’acarament amb el document electrònic original, que el converteix en una còpia autèntica.