Notificacions telemàtiques

L’e-NOTUM és un servei que permet fer notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions en l’àmbit d’un procediment de contractació, notificacions de sancions, convocatòries d’òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

e-NOTUM