• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Sobre la seu electrònica
Certificats electrònics reconeguts per la UOC

La UOC reconeix com a vàlids els certificats que es relacionen a continuació, emesos per les entitats certificadores corresponents:

•    Agència Catalana de Certificació (CATCert)
•    Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT; projecte CERES)
•    DNI electrònic (DNIe)
•    Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)
•    Autoritat de Certificació del País Basc (IZENPE)
•    Camerfima
•    Firmaprofesional
•    ANCERT
•    Autoritat de Certificació Abogacia