Perfil del contractant

Des d'aquest espai podeu accedir a les licitacions que convoca la UOC a través de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. A més, a través d'aquesta plataforma, la UOC publica la informació en matèria de contractació pública prevista a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Perfil del contractant

 

Instruccions internes

També podeu accedir a les instruccions internes de contractació de la Universitat, que regulen els procediments de contractació de tots els contractes no subjectes a regulació harmonitzada que formalitza la UOC.

Instruccions internes de contractació (PDF)

 

Més informació

Contacteu amb: 

contractacio@uoc.edu