• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Sobre la seu electrònica
Què és la seu

Imatge il·lustrativa

La seu electrònica és l’adreça electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya per mitjà de la qual la comunitat universitària i els tercers que es relacionen amb la Universitat poden tenir accés a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de la Universitat. Es pot accedir a la seu electrònica des del web de la UOC o directament mitjançant l’adreça:

https://seu-electronica.uoc.edu

Aquesta seu electrònica ha estat aprovada per acord del Comitè de Direcció Executiu de la Universitat Oberta de Catalunya de 4 de novembre de 2013.

La UOC és la titular de la seu electrònica i en garanteix la integritat i la veracitat. També és responsable de l’actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir des de la seu. La gestió i l’administració de la seu corresponen a la Secretaria General de la Universitat, que en podrà delegar l’administració en les àrees o unitats responsables per raó de la matèria.

Per a més informació amb relació a la seu electrònica de la UOC, us podeu posar en contacte amb l’Oficina per a l’Administració Electrònica a l’adreça seuelectronica@uoc.edu.