• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Tràmits i serveis
Factura electrònica

Imatge il·lustrativa

La UOC gestiona tota la facturació mitjançant la factura electrònica; per això les factures ens les heu de fer arribar per mitjà de la plataforma de recepció i consulta de factures electròniques eFact, a la qual podeu accedir amb el següent enllaç.

Què és la factura electrònica?

La factura electrònica és el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet amb mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que en garanteix l’autenticitat i la integritat.

El format de factura electrònica és el format «facturae». Aquest format el teniu descrit mitjançant un esquema XSD (XML Schema Definition) a www.facturae.es, i el format de signatura electrònica s’ajusta a l’especificació XML - Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903, o bé a les evolucions d’aquest format segons la regulació que amb aquesta finalitat faci l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el que estableix l’Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les factures sigui l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents d’aquesta, i sobre la presentació de factures expedides entre particulars davant de l’Administració General de l’Estat o dels organismes públics vinculats o dependents d’aquesta.

Per a saber els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són les obligacions en l’emissió de factures.

Beneficis per a les empreses

 • Intercanvi de la informació sense error entre la Universitat i els proveïdors (les dades originals arriben a la destinació per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
   
 • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de la Universitat en un termini màxim de 24 hores des del moment en què es lliuren, a més de la reducció del temps de tramitació.
   
 • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i el registre de les factures i podreu agilitzar l’inici del còmput dels terminis de cobrament.
   
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic respecte de les factures en paper.