• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Tràmits i serveis
Validació de signatures

Des d’aquest apartat es pot accedir a una sèrie de serveis en línia que permeten validar documents signats electrònicament. Es poden validar documents amb diferents formats i diferents tipus de signatura, com ara documents PDF signats o documents amb signatura desacoblada (detached).