• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Normativa i acords
Normativa UOC

Normativa d’àmbit general

Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya (DOGC núm. 2040, de 21.04.1995).

Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització  (DOGC núm. 2548, de 31.12.1997).

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, de 02.05.2008).

ACORD GOV/47/2015, de 31 de març, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya (DOGC núm. 6844, de 02.04.2015)

Estatuts de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Òrgans de govern i participació

  • Consell de la Fundació

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 1996, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Govern de la Generalitat de 28 de desembre de 1995, pel qual s'aproven la composició i funcions del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (DOGC núm. 2155, de 17.01.1996).

  • Consell de Govern

Acord GOV/30/2013, de 19 de març, pel qual es ratifica el nomenament del doctor Josep A. Planell Estany com a rector de la Universitat Oberta de Catalunya (DOGC núm. 6340, de 21.03.2013).

Reglament del Consell de Govern de la Universitat Oberta de Catalunya (document aprovat pel Comitè de Direcció Executiu de data 15 de juliol de 2013 i adaptat a les NOF pel Consell de Direcció de data 01 de febrer de 2016). 

  • Consell d'Universitat

Reglament del Consell d'Universitat 

  • Comissió d’Estudis

Reglament d’organització i funcionament de les comissions d’estudis de la Universitat Oberta de Catalunya (document aprovat pel Consell de Direcció el dia 13 d'abril de 2015)

  • Síndic de Greuges de la UOC

Reglament de la Sindicatura de Greuges de la UOC.

 

Escola de Doctorat

ORDRE ECO/170/2015, de 27 de maig, per la qual es reconeix la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (DOGC núm. 6889, de 10.06.2015).

 

Normativa electoral

  • Normativa electoral

Normativa electoral de la UOC (document aprovat pel Consell de Direcció el dia 13 d'abril de 2015).

Proposta d'Acord per a modificació de la Normativa electoral de la UOC (aprovat pel Consell de Direcció el dia 26 de febrer de 2018)

 

Reglament de l'eHealth Center

        Reglament de l'eHealth Center (aprovat pel Consell de Direcció el dia 24 de juliol de 2017)

 

Condicions Generals de Contractació 

Condicions Generals de contractació dels serveis a empreses, organismes i institucions. 

Contracte Tipus de prestació de Serveis a empreses, organismes i institucions.

Codi de Conducta per a proveïdors i entitats signants de convenis i acords amb la Universitat Oberta de Catalunya.

Condicions Generals de Contractació per encàrrecs i cessió de drets a proveïdors de continguts

Condicions Generals per encàrrecs i cessió de drets.

Condicions Generals del contracte d'encarregat del tractament de dades de caràcter personal

         Condicions Generals del contracte d'encarregat del tractament de dades