Perfil del contractant

Des d'aquest espai podeu accedir a les licitacions que convoca la UOC a través de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. A més, a través d'aquesta plataforma, la UOC publica la informació en matèria de contractació pública prevista a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 

Perfil del contractant

També podeu accedir a les Instruccions internes de contractació de la Universitat, que regulen els procediments de contractació de tots els contractes no subjectes a regulació harmonitzada que formalitza la UOC.